ABC Eksploatacja Ruch wersja 5
System do wspomagania utrzymania sieci elektroenergetycznych WN, SN, nn w zakładzie energetycznym służy do ewidencjonowania danych technicznych obiektów i urządzeń sieci elektroenergetycznych , prezentowania w formie schematów rozdzielni i linii przesyłowych, oraz wspomagania prowadzenia ruchu i eksploatacji .

ABC ER zbudowany jest w oparciu o centralną ( dla ZE ) bazę danych urządzeń elektroenergetycznych wszystkich poziomów napięć. System zbudowano w oparciu o własny interfejs graficzny służący z jednej strony do wprowadzania i aktualizacji struktury sieci, z drugiej zaś do wizualizowania schematów elektrycznych sieci i rozdzielni, symulowania czynności ruchowych ( zmiany układów rozcięć ) a także innych czynności związanych z obsługą systemu ( rejestracja przerw zasilania, prezentacja wyników obliczeń inżynierskich itp. )

System wspomaga zarządzanie utrzymania sieci w czterech podstawowych zakresach funkcjonalnych :
 • W zakresie informacji technicznej poprzez utrzymywanie kartotek i katalogów urządzeń i obiektów elektroenergetycznych,
 • W zakresie eksploatacji poprzez umożliwianie tworzenia planów prac na obiektach elektroenergetycznych, kontrolę ich wykonania, gospodarkę urządzeniami itp.
 • W aspekcie ruchowym poprzez umożliwianie rejestracji czynności ruchowych, symulację zmiany układu rozcięć, oraz rejestrację przerw w zasilaniu pamiętanych w odniesieniu do aktualnego układu rozcięć,
 • W zakresie GIS poprzez umożliwienie przeglądania sieci elektroenergetycznej na podkładach geodezyjnych a także dokonywania na tak przygotowanym materiale rozmaitych analiz topologicznych i topograficznych.


 • Ponadto system umożliwia m. innymi :
 • ocenę stanu technicznego urządzeń,
 • ewidencjonowanie i wspomaganie eksploatacji obiektów budowlanych,
 • tworzenie raportów tabel i wykresów wg zadanych warunków,
 • kompleksową obsługę roszczeń klientów wynikłych z przerw w zasilaniu,
 • obliczenia inżynierskie,
 • rejestrację protokołów pomiarowych z analizą przekroczeń stanów krytycznych,
 • analizę awaryjności urządzeń.